Ostatnia aktualizacja 14.01.2022 Regulamin serwisu

1. Definicje
 
Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:


1. TRADEDOM – TRADEDOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 2 lok 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000898068, NIP: 5423434286. 
2. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu TRADEDOM;
4 .Serwis – system informatyczny, zarządzany przez TRADEDOM w języku polskim, przeznaczony do prowadzenia sprzedaży przedmiotów, prowadzony na stronie tradedom.pl;
5. Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
6. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
7. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w paragrafie 3 Regulaminu.
8. Kupujący – Użytkownik dokonujący ze Sprzedającym Transakcji 
 z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
9. Nieruchomość – grunty czyli te części powierzchni ziemskiej, które stanowią przedmiot własności, a także na trwałe związane z gruntem budynki. Mogą to być również części tych budynków, jeśli na mocy określonych przepisów stanowią przedmiot własności odrębnej od gruntu.
10. Ogłoszenie – propozycja sprzedaży lub świadczenia Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego i opublikowana w Serwisie na zasadach określonych w paragrafie 4 Regulaminu.
11. Przedmiot – towary lub usługi objęte Ogłoszeniem.
12. Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
13. Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie i dokonujący 
 z Kupującym Transakcji.
14. Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a Gościem, dotycząca Przedmiotu.
15. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto


2. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin, określa warunki korzystania z Serwisu dostępnego na stronie tradedom.pl, w tym zasady rejestracji użytkowników, publikacji ogłoszeń, zasady dokonywania płatności zasady postępowania reklamacyjnego. 
2. Założenie konta użytkownika w Serwisie, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu.
3. Podczas rejestracji w serwisie, osoba zakładająca konto, oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym regulaminem. Założenie Konta bez zapoznania się z Regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
4. Serwis dostępny pod adresem tradedom.pl przeznaczony jest do sprzedaży bezpośredniej nieruchomości, z tym że spółka Tradedom nie jest stroną kupna sprzedaży nieruchomości.
5. Osoby, które nie dokonały rejestracji konta mogą, korzystać z serwisu jako Gość. Gość może korzystać z Serwisu w ograniczony sposób. Nie może np. wystawiać ogłoszeń. Podczas korzystania z Serwisu, Goście muszą przestrzegać zasad opisanych w niniejszym Regulaminie oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.  
6. Wszystkie publikowane w Serwisie treści, chronione są prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej: Tradedom, Sprzedawców oraz osób 
 i podmiotów trzecich, niezależnie od formy w jakiej zostały opublikowane w Serwisie. Zabronione jest wykorzystywanie w/w treści bez otrzymania zgody podmiotu/osoby uprawnionego.
7. Tradedom nie jest stroną Transakcji.
8. W ramach Serwisu możliwe jest: 
  a. przeglądanie zawartości Serwisu, w tym ogłoszeń;
  b. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności (dotyczy tylko użytkowników);
  c. odpłatna publikacja Ogłoszeń (dotyczy tylko użytkowników).
9. Za usługi związane z przeglądaniem zawartości Serwisu, Ogłoszeń czy też Konta nie jest pobierana opłata. 
10. Tradedom nie jest stroną podczas realizacji płatności między Kupującym 
 a Sprzedającym. 
11. W celu korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:
  a. Urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www.;
  b. Połączenie z siecią Internet, umożliwiające dwustronną wymianę danych przez protokół https;
  c. Przeglądarkę stron internetowych, obsługującą standard minimum HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookie. 

12. Spółka Tradedom zobowiązuje się dołożyć należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu znajdującego się pod adresem tradedom.pl. Jednocześnie Tradedom, zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia lub przerw w działaniu Serwisu, związanych z zapewnieniem odpowiedniej sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa użytkowników. Do niżej wymienionych przerw należy:
 
a. Przerwy techniczne – realizowane w godzinach nocnych od 22:00 do 06:00;
 
b. Awaria techniczna – jest to przerwa niezależna od Serwisu. Zwykle spowodowana jest awarią sprzętu, bądź działaniami osób trzecich. W wyniku awarii Goście oraz Użytkownicy: 
  - nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu;
  - działanie niektórych funkcji może być ograniczone.

c. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Serwisu, Tradedom zobowiązuje się do wydłużenia czasu wyświetlania oraz promowania ogłoszeń:
  - o 12 godzin, gdy czas niedostępności Serwisu wynosił do 3 godzin;
  - o 24 godziny, gdy czas niedostępności Serwisu wynosił powyżej 3 godzin lecz nie dłużej niż 24 godziny;
  - okres niedostępności serwisu + 12 godzin – w przypadku gdy awaria trwała powyżej 24 godzin.

13. Czas trwania awarii, liczony jest od momentu podjęcia pierwszej informacji o jej wystąpieniu.

3. Warunki uczestnictwa1. Przeglądanie ogłoszeń w trybie Gość jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji użytkownika. 
2. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcji Serwisu, Gość, powinien dokonać rejestracji Konta. Po dokonaniu rejestracji konta, Gość staje się Użytkownikiem Serwisu i po zalogowaniu się do swojego konta otrzymuje dostęp do wszystkich funkcji udostępnionych w Serwisie, między innymi:
 
a. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;
b. obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;
c. zarządzania płatnościami, punktami  i fakturami związanymi z usługami świadczonymi w Serwisie;
d. wysyłania i odbierania wiadomości do innych Użytkowników.
 
3. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie:
 
  a. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 
  b. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba posiadające stosowne pełnomocnictwo. Tradedom zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia obowiązku prawnego umocowania osoby upoważnionej.


4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Dozwolone jest posiadanie innych Kont tylko w następujących przypadkach:
 
  a. Użytkownik posiada Konta służące do celów prywatnych i związanych 
 z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 
  b. zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z uwagi na brak możliwości uzyskania dostępu do Konta (zapomnienie hasła).
 
5. W celu Rejestracji Konta wymagane jest: 
  a. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie;
  b. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz zaakceptowanie jego treści.
6. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego uaktualniania danych Konta 
 w przypadku wystąpienia ich zmiany.
7. Nie podanie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym może opóźnić, bądź uniemożliwić rejestrację Użytkownika.
8. Spółka Tradedom przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies. Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies, dostępne są na stronie Serwisu.
9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji konta, co doprowadzi do jego aktywacji. Z tym momentem zostaje zawarta umowa na obsługę Konta w Serwisie. W przypadku, gdy osoba, nie potwierdzi swojej rejestracji w serwisie w terminie 30 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail, rejestracja i aktywacja konta zostaje anulowane.
10. W trakcie procesu rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik, ma obowiązek podawania prawdziwych i aktualnych danych. Podawanie nieprawdziwych danych oraz wprowadzanie w błąd Serwisu 
 i innych użytkowników może prowadzić do blokady i/lub usunięcia Konta 
 z Serwisu, zgodnie z procedurą określoną w § 6 Regulaminu.
11. Użytkownik jest obowiązany do zachowania i nieujawniania osobom trzecim, danych dostępowych do Konta. Tradedom nie bierze odpowiedzialności za niezgodne korzystanie z Konta przez osoby trzecie w związku 
 z nieuprawnionym dostępem przez te osoby do Konta Użytkownika.
12. Umowa między Tradedom a Użytkownikiem Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa ta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad: 
a. usunięcie Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;
b. usunięcie Konta możliwe jest poprzez: wybranie opcji usunięcia Konta 
 w panelu Konta lub przesłaniu oświadczenia o rozwiązaniu za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Tradedom;
c. wraz z usunięciem Konta wygasają pozostałe umowy łączące Tradedom z Użytkownikiem dotyczące świadczonych usług w ramach Serwisu;
d. rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), Tradedom dokona zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot dokonując przeliczenia Punktów na gotówkę, na dzień zakupu punktów;
e. po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
13. Tradedom może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, w następujących przypadkach: 
  a. Nie logowanie się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące;
  b. Nie zastosowanie się do zasad określonych niniejszym Regulaminem lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Przed usunięciem Konta, Tradedom, prześle na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail, informację o swoim zamiarze, celem ustosunkowania się Użytkownika. W przypadku braku odpowiedzi 
 w terminie 30 dni Konto zostaje usunięte.


14. Tradedom zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji aktualności i poprawności danych podawanych przez Użytkownika. W przypadku niepowodzenia w weryfikacji danych Tradedom może dokonać zawieszenia i/lub usunięcia konta zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie.
15. Tradedom zastrzega sobie również prawo do odmowy ponownej rejestracji Konta, osób, których konta zostały usunięte z uwagi na naruszenie Regulaminu.
16. Odstąpienie konsumenckie. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Tradodom, odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Tradedom. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, 
 z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi Załącznik nr 2.
17. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Tradedom poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym 
 w momencie wpływu oświadczenia do Tradedom. 
18. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Tradedom z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
19. W  przypadku:
  a. łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub
  b. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, o których mowa 
 w § 3 Regulaminu i braku ich wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Serwis lub
   c. rażącego braku współdziałania Użytkownika z TRADEDOM;
 
20. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez ze skutkiem natychmiastowym. 
Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, skutkuje usunięciem Konta użytkownika.

4. Publikacja ogłoszeń

1. Tradedom umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Celem publikacji ogłoszenia, Użytkownik wypełnia specjalny kreator ogłoszenia. 
2. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu w tym osób niezarejestrowanych (Gości). Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom oraz Gościom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. 
3. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Tradedom niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów Tradedom za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, 
 a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym 
 w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Tradedom informuje, iż nie ma pełnej kontroli nad dalszym rozpowszechnianiem treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie. 
4. Treść każdego Ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna 
 i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Tradedom. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących zasad: 
  a. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
  b. Użytkownik wskaże cenę końcową w złotych polskich (wskazując kwotę podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wskaże, że cena jest do negocjacji;
treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Nieruchomości, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Serwisu;
  c. w treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza;
  d. Przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Nieruchomość będąca 
 własnością Użytkownika, a w przypadku, gdy Przedmiot Ogłoszenia znajduje się poza terytorium Polski, treść 
  e. Ogłoszenia musi jednoznacznie to wskazywać;
  f. jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednej Nieruchomości;
  g. ta sama Nieruchomość może być w danym czasie objęta tylko jednym Ogłoszeniem, przy czym dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia;
  h. w treści Ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich jak 
 w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak Tradedom (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci Internet).
5. Przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić: 
  a. poszukiwanie Przedmiotu;
  b. oferta o charakterze randkowym, matrymonialnym, seksualnym;
  c. mienie, co do których użytkownik nie posiada żadnych praw;
  d. mienie inne niż nieruchomość.
6. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez: 
  a. kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie” lub podobną;
  b. dokonanie płatności punktami o których mowa w § 5 Regulaminu.
7. Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronach Serwisu niezwłocznie po jego publikacji i trwa przez 30 dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
  a. doszło do zbycia Nieruchomości przez Użytkownika;
  b. Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, 
 iż dotyczy ono innej Nieruchomości niż ta, której dotyczyło pierwotnie Ogłoszenie;
  c. Użytkownik usunął Ogłoszenie.
8. W przypadku powzięcia przez Tradedom informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w § 4 punkcie 7. lit. a) lub lit. b), Tradedom będzie uprawniony do usunięcia Ogłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie.
9. W okresie emisji Ogłoszenia, Użytkownik może dokonywać modyfikacji jego treści oraz usunąć Ogłoszenie. W okresie od 3 dni przed zakończeniem emisji Ogłoszenia do daty zakończenia emisji Ogłoszenia, Użytkownik może dokonać jego przedłużenia o kolejne 30 dni, przy czym przedłużenie wiąże się z pobraniem Punktów przypisanych do Konta Użytkownika.
10. Możliwość modyfikacji treści Ogłoszenia nie dotyczy zmian w zakresie ceny lub jakichkolwiek innych parametrów opublikowanego Ogłoszenia, mających na celu otrzymanie zwrotu środków przysługującego Użytkownikowi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
11. Po zakończeniu emisji Ogłoszenia, zostaje ono zarchiwizowane w odpowiedniej zakładce Konta, gdzie dostępne jest dla Użytkownika przez okres 6 miesięcy, chyba że Użytkownik sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie przed upływem tego terminu. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować treść Ogłoszenia a także informacje o zawartych Transakcjach.
12. Za publikację ogłoszenia pobierane są punkty o których mowa w § 5 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

5. Opłaty
1. Płatności w Serwisie dokonywane są punktami wykupionymi przez Użytkownika.
2. Użytkownik, dokonuje zakupu punktów, które służą do wykupowania innych usług takich jak emisja ogłoszeń, promowanie,  itp.
3. Płatności za punkty dokonywane w Serwisie dokonywane są z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danego pakietu Punktów.
4. Użytkownik będzie informowany każdorazowo o aktualnej cenie wybieranych pakietów. Wszystkie ceny pakietów punktów podawane w Serwisie lub cennikach zamieszczonych w Załączniku nr 1 są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
5. Punkty po wykupieniu są przypisywane do konta użytkownika dopiero po zaksięgowaniu pełnej wysokości wpłaty na rachunku Tradedom.
6. Użytkownik, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi.
7. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej 
 i zaakceptowania jego regulaminu. Tradedom nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Tradedom nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
8. Świadczenie usług przez Tradedom na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W celu otrzymania faktur VAT Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny poprzez Konto Użytkownika. Faktury VAT wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc.
10. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
11. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia Nieruchomości albo Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innej Nieruchomości, punkty pobrane za publikację danego Ogłoszenia za niewykorzystany okres nie będą zwracane.
12. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności będą usuwane, a pobrane wcześniej punkty za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług zostaną zwrócone na konto Użytkownika. 
 
6. Kary


1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. 
 Użytkownik zobowiązuje się do: 
  a. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu;
  b. niepodejmowania działań sprzecznych z prawem, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem 
  c. Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  d. nieprowadzenia z wykorzystaniem Serwisu sprzedaży nieruchomości pochodzących z kradzieży lub co do których toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też objętych postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzących w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej;
  e. niewprowadzania osób korzystających z Serwisu w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących nieruchomości albo zatajenie istotnych informacji;
powstrzymywania się od działania w złej wierze, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
2. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązania określonego w § 6 pkt 1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.
3. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu, a Tradedom nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem Serwisu.
4. Tradedom uprawniony jest do edytowania treści niezgodnych z Regulaminem lub usunięcia Ogłoszenia.
5. Każda osoba korzystająca z Serwisu posiada możliwość zgłoszenia do Tradedom treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem. 
6. W przypadku uzyskania wiadomości oraz potwierdzenia faktu, iż treść przesyłana czy publikowana w Serwisie ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Tradedom może: 
  a. zablokować dane treści, w tym Ogłoszenie, a także związane z nią wszystkie usługi;
  b. podjąć właściwe czynności, które doprowadzą do wyjaśnienia okoliczności sprawy, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  c. poinformować dostawcę danej treści w formie wiadomości email, o dokonaniu blokady treści, wskazując jednocześnie zablokowaną treść, powód decyzji o blokadzie;
  d. postanowienia § 6 pkt. 6. lit. c) nie stosuje się, jeżeli do blokady treści doszło w związku z zawiadomieniem właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji o których mowa w tym punkcie.
7. Tradedom jest uprawniony do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli istnieje podejrzenie, iż za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników. Do zablokowania Konta może dojść również w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Tradedom lub w inny sposób szkodzi interesom Tradedom.
8. W razie naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu, Tradedom może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub całkowicie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad: 
  a. zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem Serwisu, publikować Ogłoszeń. Użytkownik może jednak przeglądać Serwis, historię wiadomości i opublikowanych przez siebie Ogłoszeń;
  b. zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.

7. Reklamacje


1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym nieprawidłowości mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien skontaktować się z Tradedom, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
2. Tradedom dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone były jak najwyższej jakości. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Tradedom.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
5. Jeżeli podane dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Tradedom zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji.
6. Tradedom rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

8. Spory


1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:
2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc 
 w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

9. Postanowienia końcowe

1. Tradedom ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn: 
  a. konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;
  b. konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat w stosunku do opłat już naliczonych (uiszczonych) i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu;
  c. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;
  d. zmiana warunków świadczenia Usług lub wycofanie określonej Usługi, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie tych zmian;
  e. wprowadzenie nowej Usługi a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;
  f. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
2. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną na 15 dni przed wprowadzeniem zmian w regulaminie.
3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Tradedom, ale w terminie nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie. 
4. Tradedom może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: 
  a. nałożenia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, na podstawie którego Tradedom zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
5. Do Usług aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu wykupienia usługi.
6. Użytkownik, nie akceptujący treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.
7. W celu rozwoju Serwisu Tradedom ma prawo wprowadzenia nowych dodatkowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami. Nie mogą one powodować uszczerbku dla nabytych prawach Użytkowników.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03 stycznia 2022 roku.

Zapisz się do naszego newslettera

Będziesz na bieżąco z najnowszymi ofertami nieruchomości.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, korzystając z naszego serwisu zgadzasz się z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies..